بارداری
بارداری

تعریف EDD در بارداری

به زمانی که برای زایمان تخمین می‌زنند edd می‌گویند که Estimated date of delivery گرفته شده است. به گفته پزشکان متخصص از هر 20 زن فقط یک نفر در تاریخ بارداری