اپیدمی
عمومی

منظور از اپیدمی و پاندمی چیست؟

اپیدمی اغلب برای توصیف هر گونه مشکلی که از کنترل خارج شده باشد استفاده می شود و در مورد بیماری هایی به کار می رود که به طور فعال در حال گسترش بوده،…