جلبک
عمومی

سم تولید شده توسط جلبک خطرناک است

تمامی جلبک ها از خود سم آزاد نمی کنند، اما بخشی از آن ها که سم تولید می کنند، قادر به تولید سمی بسیار قوی اند که برای سلامتی انسان خطرناک است…